LM Účtovníctvo

Rátame s Vami...

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo pozostáva predovšetkým z vedenia:


- hlavnej knihy,
- účtovného denníka,
- analytickej evidencie,
- evidencie pohľadávok a záväzkov (vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr),
- evidencie majetku,
- správy odpisov,
- bankovej knihy,
- pokladničnej knihy,
- evidencie DPH a daňových dokladov v prípade že klient je platcom DPH,
- vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb,
- vypracovanie ročnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky).


Približnú cenu za vedenie podvojného účtovníctva si môžete vypočítať prostredníctvom našej kalkulačky.